Witamy na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy

W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.), w Środowiskowym Domu Samopomocy zapewniamy osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:

 1. Z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Środowiskowym Domem Samopomocy w Nisku.
  Osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w ŚDS. Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167). Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami.
 2. Z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
  Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza SJM. Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046). Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w ŚDS chęć skorzystania ze świadczenia, co najmniej na 1 dzień roboczy przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, ŚDS zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Osoba uprawniona ma również możliwość korzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z którym przyjdzie do placówki. Jednakże, ŚDS nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez ww. tłumacza. Koszty te ponosi osoba uprawniona, która może ubiegać się (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) o dofinansowanie tego rodzaju usług, ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Korzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.
 3. Ze środków udostępnianych przez Środowiskowy Dom Samopomocy wspierających komunikowanie się.
  Środki wspierające komunikowanie się to rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt z ŚDS, w szczególności poprzez korzystanie z:
 • poczty tradycyjnej na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku, ul. Sandomierska 8, 37-400 Nisko
 • elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl
 • poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel: 15 823 50 63
 • komunikatora messenger: @Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku

Ponadto z myślą o osobach uprawnionych strona internetowa ŚDS została wzbogacona o dodatkowe rozwiązania:

 • tłumaczenie na język migowy informacji adresowanej do osób uprawnionych,
 • wersję tekstu z wysokim kontrastem.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

Dostępna strona

Raport oceniający: https://wave.webaim.org/report#/www.sdsnisko.pl

Wyrównanie tekstu do lewej strony, wyrazy nie są dzielone, do rozsuwania znaków używana jest funkcja „tekst rozstrzelony”, czcionki są bezszeryfowe, (o kroju pozbawionym ozdobników w postaci szeryfów – końcówki znaków są proste), mają rozmiar: 12-18 pkt., stosowana jest interlinia miedzy wierszami: 1,15 – 2,0 pkt, są wbudowane style, akapity – przeniesienie fragmentu akapitu czy zdania do nowej linii jest wykonane przez wstawienie znaku podziału linii – <Shift+Enter>, - przeniesienie fragmentu dokumentu na nową stronę wykonane jest przez wstawienie znaku podziału strony: <Ctrl+Enter> – nie ma pionowych napisów – czytniki ekranu odczytują teksty zgodnie z obowiązującą w języku polskim zasadą pisania i czytania od lewej do prawej i od góry do dołu, dodane są teksty alternatywne do fotografii i ilustracji.

1. Postrzegalność

1.1 Alternatywa w postaci tekstu
1.1.1 Treść nietekstowa (Poziom A) Wszystkie elementy dostępne jednym zmysłem (grafiki, zdjęcia, przyciski, dźwięki itp.) mają opis alternatywny w postaci tekstu możliwego do odczytania przez czytnik ekranu.
1.2 Dostępność mediów zmiennych w czasie
1.2.1 Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) (Poziom A) – nie dotyczy, strona internetowa nie zawiera tego typu materiałów.
1.2.2 Napisy rozszerzone (Poziom A) – nie dotyczy, strona internetowa nie zawiera tego typu materiałów.
1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) (Poziom A) – nie dotyczy, strona internetowa nie zawiera tego typu materiałów.
1.2.5 Audiodeskrypcja (Poziom AA) – nie dotyczy, strona internetowa nie zawiera tego typu materiałów.
1.3 Możliwość adaptacji. Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości
1.3.1 Informacje i relacje (Poziom A) – Czytnik ekranu (program, z którego korzystają osoby niewidome) odczytuje informacje na stronie z uwzględnieniem kontekstu.
1.3.2 Zrozumiała kolejność (Poziom A) – Kolejność na stronie nie ma znaczenia, aczkolwiek czytnik w większości przypadków rozumie prawidłowy porządek odczytywania.
1.3.3 Właściwości zmysłowe (Poziom A) – Istotne informacje są podane za pomocą kształtu, koloru, rozmiaru, lokalizacji wizualnej i dźwiękowej.
1.3.4 Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym. (Poziom A) – Zmiana pozycji urządzenia (np. obrócenie telefonu) nie powoduje, utraty istotnych treści. Usunięcia niektórych modułów (nie wpływających na istotność treści) w wersji mobilnej podyktowane jest przejrzystością witryny.
1.3.5 Określenie prawidłowej wartości (Poziom AA) – Czytnik ekranu podpowiada rodzaj informacji, które trzeba wpisać w polach formularza.
1.4 Możliwość rozróżnienia Ułatwienie percepcji treści
1.4.1 Użycie koloru (Poziom A ) – Kolor nie jest jedynym sposobem na wyróżnienie istotnych informacji.
1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku – Strona nie uruchamia automatycznie żadnych dźwięków.
1.4.3 Kontrast (minimalny) (Poziom) – Na stronie stosowany jest właściwy kontrast pomiędzy tłem a tekstem minimum 4,5 : 1.
1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu (Poziom) – Można powiększyć czcionkę dwukrotnie bez utraty widoczności tekstu za pomocą dedykowanych przycisków lub skrótów klawiaturowych.
1.4.5 Tekst w postaci grafiki (Poziom AA) – Tekst jest zawsze tekstem, a nie grafiką (skanem) przedstawiającą tekst.
1.4.10 Zawijanie tekstu (Poziom ) – Po powiększeniu, tekst automatycznie „zawija się” i na szerokość mieści się w całości w oknie przeglądarki.
1.4.11 Kontrast dla treści niebędących tekstem (Poziom AA) – Elementy nawigacyjne mają kontrast 3 : 1 i wyższy wobec tła.
1.4.12 Odstępy w tekście (Poziom A A) – Tekst jest wygodny do czytania – odległość pomiędzy liniami wynoszą minimum 1.5, natomiast do regulacji szerokości spacji służy dedykowany przycisk.
1.4.13 Treści spod kursora lub fokusa (Poziom AA) – Informacje pojawiające się po najechaniu kursorem myszy znikają po przesunięciu kursora na inne miejsce.

2. Funkcjonalność

2.1 Dostępność z klawiatury
2.1.1 Klawiatura (Poziom A) – Cała strona może być użytkowana z wykorzystaniem klawiatury – bez potrzeby wskazywania myszką.
2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę (Poziom A) – Wszystkie ruchy focusa (wskazania, gdzie znajduje się punkt uwagi na stronie) są kontrolowane z klawiatury.
2.1.4 Jednoliterowe skróty klawiszowe – Strona nie korzysta z jednoliterowych skrótów klawiaturowych.
2.2 Wystarczająca ilość czasu
2.2.1 Możliwość dostosowania czasu (Poziom A) – strona nie ma zaimplementowanych elementów wykorzystujących zatrzymanie limitu czasu lub jego wydłużenia (brak slaiderów itp.).
2.2.2 Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie (Poziom A) – Strona nie posiada elementów typu pokaz slajdów i innych treści zmieniających się w czasie.
2.3 Ataki padaczki, migotanie
2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu (Poziom A) – Strona nie emituje gwałtownych błysków.
2.4 Możliwość nawigacji
2.4.1 Możliwość pominięcia bloków (Poziom A) – Strona umożliwia pomijanie powtarzalnych elementów nawigacji.
2.4.2 Tytuły stron – Każda podstrona ma unikalny pasek tytułu.
2.4.3 Kolejność fokusu (Poziom A) – Nawigacja na stronie odbywa się w konkretnej kolejności, osiąga się to przy pomocy myszki, oraz fokusa sterowanego klawiaturą, który przechodzi do kolejnych pól w oczekiwany sposób.
2.4.4 Cel linku (w kontekście) (Poziom A) – W etykiecie lub opisie linku znajduje się informacja, co znajduje się pod tym linkiem.
2.4.5 Wiele sposobów na zlokalizowanie strony (Poziom AA) – Każdą podstronę lub miejsce na stronie można znaleźć na kilka sposobów.
2.4.6 Nagłówki i etykiety (Poziom AA) – Nagłówki i etykiety opisują fragmenty treści, co ułatwia zorientowanie się w interfejsie.
2.4.7 Widoczny fokus (Poziom AA) – Gdy ze strony korzysta się przy pomocy klawiatury, zawsze widoczne jest miejsce, w którym w danej chwili jest aktywny fokus – wywołane jest to przez zmianę koloru.
2.5 Sposoby wprowadzania danych
2.5.1 Gesty punktowe (Poziom A) – Strona nie posiada takiej funkcjonalności
2.5.2 Anulowanie kliknięcia (Poziom A) – Strona nie posiada takiej funkcjonalności.
2.5.3 Etykieta w nazwie (Poziom A) – Etykieta wyświetlana na ekranie jest taka sama jak etykieta odczytywalna dla czytnika ekranu.
2.5.4 Aktywowanie ruchem (Poziom A) – Jeśli aplikacja jest obsługiwana ruchem sprzętu (np. przechyleniem telefonu), to można ją obsłużyć także w inny sposób – nie dotyczy.

3. Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania
3.1.1 Język strony (Poziom A) – Strona ma zdefiniowany język. Czytnik ekranu odczytuje stronę po polsku.
3.1.2 Język części (Poziom AA) – strona jest zbudowana tylko w języku polskim.
3.2 – Przewidywalność
3.2.1 Po oznaczeniu fokusem (Poziom) – Oznaczenie fokusem nie zmienia treści na stronie.
3.2.2 Podczas wprowadzania danych (Poziom) – Treść, wygląd lub układ strony nie zmienia się podczas wprowadzania danych.
3.2.3 Konsekwentna nawigacja (Poziom) – Kolejność wyświetlania w każdym miejscu strony działa tak samo – na przykład odpowiedzi „tak” lub „nie” są zawsze w takim samym porządku – nie dotyczy,
3.2.4 Konsekwentna identyfikacja (Poziom AA) – Elementy na stronie wyglądające tak samo, działają tak samo.
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji
3.3.1 Identyfikacja błędu (Poziom A) – Wykryte automatycznie błędy są oznaczone tekstowo – istnieje możliwość włączenia takiej funkcjonalności.
3.3.2 Etykiety lub instrukcje (Poziom A) – W formularzu wszystkie pola są czytelnie oznakowane.
3.3.3 Sugestie korekty błędów (Poziom AA) – Przy wykryciu błędu strona proponuje jego korektę.
3.3.4 Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) (Poziom AA) – Użytkownik ma możliwość poprawienia błędu (także wykrytego automatycznie)

4. Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność
4.1.1 Parsowanie (Poziom A) – Kod strony jest w większości przypadków zgodny z wymaganiami technicznymi.
4.1.2 Nazwa, rola, wartość (Poziom A) – Nazwa, rola i wartość wszystkich elementów strony jest opisana i możliwa do odczytania przy pomocy czytnika ekranu.
4.1.3 Komunikaty o stanie (Poziom AA) – nie dotyczy

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z zastrzeżeniem wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część załączonych informacji w postaci artykułów lub załączników, nie jest dostępna cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (strona archiwalna),

 

Dostępność architektoniczna i komunikacyjna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku

Do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy można dotrzeć z kierunku: Stalowa Wola z przystanku PKS przy ul. Tysiąclecia „Szkoła” (odległość ok 881 metrów) lub z przystanku MKS przy ul. Sandomierskiej (odległość ok 312 metrów ); Przystanek powrotny MKS „Biedronka” w kierunku do Stalowej Woli (odległość ok 407 metrów); z kierunku Nowosielec, Zarzecze, Rudnik z przystanku PKS przy ul. Tysiąclecia „Szkoła” (odległość ok 671 metrów). Na drodze z przystanku do budynku ŚDS występują bariery architektoniczne w postaci krawężników (najwyższy 10 cm wysokości).
Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku mieści się przy ulicy Sandomierskiej 8, 37-400 Nisko i jest usytuowany za budynkiem sklepu Media Expert. Występuje tam przeszkoda terenowa w postaci braku chodnika na odcinku sklep Media Expert – budynek ŚDS (trzeba przejść przez parking samochodowy, teren jest nierówny i wyboisty, co może utrudniać dotarcie do ŚDS osobie poruszającej się na wózku czy niewidomej).
Brak stosownych systemów prowadzenia wykonanych z płyt żebrowych i guzowanych, wypukłych map (tyflografiki) ułatwiających osobom niewidomym orientację w terenie. Na budynku znajduje się kontrastowy szyld z logotypem oraz nazwą placówki.
Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane jest w odległości ok. 5 m od bramki ogrodzeniowej budynku, częściowo oznakowane zgodnie z ustawą, o prawidłowych wymiarach. Z parkingu do wejścia do budynku ŚDS prowadzi chodnik o szerokości 2,1 m. Na jego drodze znajduje się bramka o szerokości 1,2 m. Występuje niewielka przeszkoda terenowa w postaci różnicy w poziomie - podjazd o niewielkim stopniu nachylenia przed bramką.
Wejście do budynku ŚDS zlokalizowane jest w odległości kilku metrów od bramki, na tym odcinku brak barier architektonicznych. Chodnik do wejścia do budynku umożliwia swobodne minięcie się dwóch osób na wózkach inwalidzkich.
Wejście do budynku jest jasno oświetlone i mierzy 1,5 m (przy otworzonych obu skrzydłach). Strefa wejściowa posiada tzw. „wąskie gardło” – uniemożliwia swobodne minięcie się dwóch osób na wózkach. Szerokość drzwi jednego skrzydła wynosi 90 cm. Drzwi wykonane z PCV w górnej części są przeszklone bez pasów w kontrastowym kolorze na wysokości wzroku dla osób słabowidzących. Drzwi nie posiadają siłowników wspomagających ich otwieranie (wyposażone są w samozamykacz), ich otworzenie przez osobę poruszającą się na wózku może być utrudnione i wymaga pomocy drugiej osoby (przytrzymanie otworzonego skrzydła drzwi, aby wjechać wózkiem), przy wejściu znajduje się dzwonek umożliwiający komunikację w/w celu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W ŚDS w Nisku nie ma pętli indukcyjnych.

Wiatrołap

Pomieszczenie szerokie – 180 cm. Brak progów i innych barier. Poprzez drzwi otwierane ręcznie w pełni przeszklone pozbawione oznakowań i pasów kontrastowych, prowadzi do szatni, pomieszczenia komunikacyjnego i korytarza głównego. Ściany pomalowane są w jasnym kolorze farbą akrylową. Na podłodze gres nieszkliwiony.

Pomieszczenie komunikacyjne

Przestrzeń otwarta bez drzwi i progów z kilkoma załamaniami ścian, które nie są oznakowane. W jednym z załamań usytuowany jest zlewozmywak jednokomorowy z zabudową w ciągu górnym i dolnym. W korytarzu znajduje się też wejście do WC dla personelu, oraz drzwi do pomieszczenia gospodarczego. Przy drzwiach znajdują się tabliczki informacyjne w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Na ścianach i podłodze brak pasów kontrastowych. W głównym ciągu komunikacyjnym znajduje się oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe. Ściany pomalowane są w jasnym kolorze farbą akrylową. Na podłodze częściowo gres częściowo wykładzina PCV.

Korytarz główny

Szerokość – 180 cm, bez przeszkód architektonicznych. Przy drzwiach od strony korytarza znajdują się tabliczki informacyjne w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Ściany pomalowane są w jasnym kolorze farbą akrylową. Brak kontrastowych kolorów. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na szorowanie wywinięta na ścianę. Znajduje się oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe. Sanitariaty umiejscowione są na końcu korytarza z jednym załamaniem ścian.

Łazienka

Do łazienki prowadzą szerokie drzwi, otwierane ręcznie, brak progu, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Na podłodze gres nieszkliwiony, na ścianie do wysokości 2 m okładzina z płytek ceramicznych szkliwionych i pozostała część pomalowana farbą akrylową. W łazience znajduje się bateria prysznicowa z odpływem liniowym. Miska ustępowa z dolnopłukiem oraz umywalka.

WC dla niepełnosprawnych

Do pomieszczenia prowadzą drzwi otwierane ręcznie, brak progu, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Ściany pomalowane są farbą akrylową a do wysokości 2 m wyłożone okładziną z płytek ceramicznych szkliwionych, na podłodze gres nieszkliwiony. Wewnątrz zamontowana jest miska ustępowa wysokości 47 cm, oraz umywalka na wysokości 87 cm, a przy nich uchwyty. Tuż przy misce ustępowej zamontowane jest urządzenie przyzywowe do komunikacji z obsługą.

WC dla kobiet

Do pomieszczenia prowadzą drzwi zlokalizowane za załamaniem ściany, otwierane ręcznie, bez progu, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Za drzwiami przestrzeń, w której zamontowana jest umywalka oraz znajdują się 2 kabiny, w których zamontowane są miski ustępowe. Kabiny odgrodzone są drzwiami, bez progów. Podłoga wyłożona jest gresem nieszkliwionym. Ściany pomalowane farbą akrylową, do wysokości 2 m okładzina z płytek ceramicznych szkliwionych.

WC mężczyzn

Drzwi zlokalizowane są przy korytarzu głównym, otwierane ręcznie, nie posiadają progu oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Za drzwiami niewielkie pomieszczenie w którym zamontowana jest umywalka. Do dalszej części prowadzą kolejne drzwi otwierane ręcznie, bez progu. Za nimi znajduje się niewielka przestrzeń w której zamontowany jest pisuar. Do dalszej części prowadzą kolejne drzwi otwierane ręcznie, bez progu. Za nimi niewielkie pomieszczenie z zamontowaną miską ustępową. Podłoga wyłożona jest gresem nieszkliwionym. Ściany pomalowane farbą akrylową, do wysokości 2 m okładzina z płytek ceramicznych szkliwionych.

Szatnia

Do pomieszczenia prowadzi szerokie wejście z przestrzeni komunikacyjnej, bez drzwi i progu, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Wewnątrz znajdują się szafki ubraniowe. Ściany pomalowane są farbą akrylową. Na podłodze znajduje się wykładzina PCV ułożona z wywinięciem na ścianę. Wykładzina jest antypoślizgowa, o właściwościach wygłuszających, odporna na ścieranie.

Kotłownia

Wejście do tego pomieszczenia zlokalizowane jest od strony zewnętrznej budynku. Wewnątrz znajdują się instalacje oraz piec CO. Ściany pomalowane farbą akrylową w kolorze białym do wysokości 2 m okładzina z płytek ceramicznych szkliwionych, na podłodze gres nieszkliwiony.

Magazyn sprzętu

Pomieszczenie to posiada wyjście na zewnątrz tak zwane administracyjne. Drzwi są pełne, nie zawierają oznakowań, otwierane ręcznie. Nad drzwiami znajduje się oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe. Ściany pomalowane są farbą akrylową w kolorze jasnym, na podłodze gres nieszkliwiony. Znajdują się tu także drzwi wewnętrzne 90 cm, bezprogowe.

WC personelu

Do pomieszczenia prowadzą drzwi bezprogowe szerokie 90 cm, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Wewnątrz znajduje się niewielkie pomieszczenie z umywalką pojedynczą oraz drzwi do niewielkiego pomieszczenia, w którym umieszczona jest miska ustępowa. Na ścianach do wysokości 2 m okładzina z płytek ceramicznych szkliwionych, na podłodze gres nieszkliwiony. Wielkość pomieszczeń oraz usytuowanie drzwi uniemożliwiają poruszanie się osobie na wózku.

Pomieszczenie porządkowe

Drzwi szerokie 90 cm brak progu, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Na ścianach do wysokości 2 m okładzina z płytek ceramicznych szkliwionych, na podłodze gres nieszkliwiony.

Pokój dyrektora

Do pomieszczenia prowadzą drzwi szerokie 90 cm bezprogowe, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a, otwierane ręcznie. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na ścieranie, wywinięta na ścianę. Ściany pomalowane farbą akrylową w jasnym kolorze.

Administracja

Do pomieszczenia prowadzą drzwi szerokie 90 cm bezprogowe, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a, otwierane ręcznie. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na ścieranie, wywinięta na ścianę. Ściany pomalowane farbą akrylową w jasnym kolorze.

Pokój indywidualnego poradnictwa

Do pomieszczenia prowadzą drzwi szerokie 90 cm, bezprogowe, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a, otwierane ręcznie. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na ścieranie, wywinięta na ścianę. Ściany pomalowane farbą akrylową w jasnym kolorze.

Jadalnia

Do pomieszczenia prowadzi szerokie wejście bez drzwi, bez progów. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na ścieranie, wywinięta na ścianę. Ściany pomalowane farbą akrylową w jasnym kolorze. Pomieszczenie oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a.

Pracownia kulinarna

Do pomieszczenia prowadzi szerokie wejście bez drzwi i progu od strony jadalni oraz wejście od strony korytarza z drzwiami, bez progu, otwierane ręcznie. Oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. W pomieszczeniu na podłodze gres nieszkliwiony. Ściany pomalowane są farbą akrylową oraz pas okładziny z płytek ceramicznych wys. 60 cm nad blatem roboczym.

Sala terapii zajęciowej, rehabilitacja (1)

Do pomieszczenia prowadzą drzwi szerokie 90 cm bezprogowe, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a, otwierane ręcznie. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na ścieranie, wywinięta na ścianę. Ściany pomalowane farbą akrylową w jasnym kolorze.

Sala terapii zajęciowej, rehabilitacja (2)

Do pomieszczenia prowadzą drzwi szerokie 90 cm bezprogowe, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a, otwierane ręcznie. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na ścieranie, wywinięta na ścianę. Ściany pomalowane farbą akrylową w jasnym kolorze.

Świetlica

Do pomieszczenia prowadzi szerokie wejście bez drzwi, bez progu. W pomieszczeniu zlokalizowane są drzwi przeciwpożarowe prowadzące na zewnątrz. Nad drzwiami oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe. Na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na ścieranie, wywinięta na ścianę. Ściany pomalowane farbą akrylową w jasnym kolorze. Oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a,
Na parterze znajduje się także drugi wiatrołap za drzwiami przeciwpożarowymi. Jest to niewielkie pomieszczenie, w którym znajdują się drzwi otwierane ręcznie prowadzące na klatkę schodową. Ściany pomalowane są farbą akrylową na podłodze gres nieszkliwiony.

Klatka schodowa

Znajduje się tu otwarte wejście na schody prowadzące na piętro budynku oraz drzwi prowadzące na korytarz główny parteru. Są one otwierane ręcznie, nie przeszklone, bez progu, oznakowane tabliczką z napisem informacyjnym w kontrastowych kolorach i w alfabecie Braille’a. Ściany pomalowane są farbą akrylową na podłodze gres nieszkliwiony.
We wszystkich pomieszczeniach parteru zamontowane jest oświetlenie – lampy typu led oraz oświetlenie awaryjne.
Wewnątrz budynku na parterze znajduje się także pomieszczenie do gromadzenia odpadów stałych. Prowadzą do niego drzwi tylko z zewnątrz budynku, zlokalizowane na tylnej ścianie.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Placówka posiada tłumacza języka migowego.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 26.10.2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Marchut - adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 823 50 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające:

Data publikacji strony internetowej: 22.09.1999 r.
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: ul. Sandomierska 8, 37-400 Nisko
Tel.: 15 823 50 63
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: http://www.sdsnisko.pl


Szanowny Użytkowniku!

 1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 2. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 3. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
 4. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 5. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.


Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dnia 10 maja 2018 r. także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ochronie danych osobowych.

Przywołane przepisy wprowadzają wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie nakazują one poinformowanie zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Dlatego wypełniając zadania, wynikające z art. 13 ww. Rozporządzenia, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku, z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 8, 37-400 Nisko, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 15 815 19 24

Jak się z nami kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Sebastian Nabrzeski – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Jak weszliśmy w posiadanie danych osobowych?

Jako jednostka administracji publicznej posiadamy dane osobowe w związku z realizacją obowiązków prawnych, a w szczególności: prowadzenia terapii oraz innych świadczeń na rzecz osób fizycznych – uczestników ŚDS w Nisku, w związku z czym zostały one wytworzone w toku czynności dokonywanych przez osoby fizyczne. W określonych sytuacjach mogła to być również korespondencja kierowana od osób fizycznych, która w związku określonymi czynnościami skutkowała przysporzeniem danych osobowych administratorowi.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez administratora?

Dane osobowe przetwarzamy głównie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), który stanowi, że „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

Cel przetwarzania uzależniony jest od kontekstu prawnego. Będą to m.in. sprawy związane z przyjmowaniem uczestników czy kontaktów z ich opiekunami prawnymi, a zatem dotyczące tych obszarów, które wynikają z realizowanych przez ŚDS w Nisku spraw, które nakładają przepisy.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

Każdy, kogo dane osobowe przetwarza administrator ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy ma także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Gminę danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Administrator może udostępniać dane osobowe, które znajdują się w jego zbiorach organom administracji publicznej, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak również instytucjom, które wykażą w tym celu interes prawny.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej, o czym każdorazowo Administrator informuje osobę, której dane osobowe przetwarza.

Czy administrator przekazuje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy administrator przetwarza dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa osób, których one dotyczą?

Administrator nie przetwarza danych w powyższy sposób.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
Rafał Marchut

Witamy na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku

Misja i cele

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku jest domem typu A, B, C – dla osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, a także dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu.
Siedzibą ŚDS jest parter budynku przy ulicy Sandomierskiej 8.
Celem nadrzędnym Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapobieganie izolacji, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu za­radności życiowej, sprawności psychofizycznej, organizacji czasu wolnego, wsparcie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego.
Treningi w ŚDS prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.

Oferujemy

 • pomoc terapeutyczną,
 • poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne,
 • możliwość nabycia nowych umiejętności,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
 • tworzenie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi,
 • rozwój samodzielności i autonomii,
 • szansę na ciekawe spędzenie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań.

Dom zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę podczas pobytu oraz umożliwia spożywanie dwóch bezpłatnych posiłków (śniadanie i obiad).Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z zastrzeżeniem wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część załączonych informacji w postaci artykułów lub załączników, nie jest dostępna cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (strona archiwalna),

Dostępna strona

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 20.08.2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Marchut - adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 815 19 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające:

Data publikacji strony internetowej: 22.09.1999 r.
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: ul.Fryderyka Chopina 31, 37-400 Nisko
Tel.: 15 815 19 24
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: http://www.sdsnisko.pl

Dostępność architektoniczna:

Placówka jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, stosowny podjazd, windę, platformę schodową, toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Placówka nie posiada tłumacza języka migowego.